Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov

doplnek.png Potrebujete v texte odstrániť viacnásobné medzery, vymazať nadbytočné či vložiť chýbajúce medzery, zameniť zalomiteľné medzery za nezalomiteľné, zameniť znaky za zliatky a pod? Nainštalujte si rozšírenie JP Typografia.  

Hoci OpenOffice.org nie je DTP program, neznamená to, že sa v ňom nedajú pripravovať dokumenty, ktoré spĺňajú základné typografické pravidlá. Pretože sa pri práci málokto vyhne preklepom a niektoré veci OpenOffice.org umožňuje riešiť pomerne nepohodlným spôsobom, pripravili sme pre vás rozšírenie JP Typografia (aktuálna verzia 2011.02.20), ktoré vám mnohé veci uľahčí a vyrieši za vás.

POZOR: Při instalaci se vám může stát, že vyskočí okno s chybovým hlášením a rozšíření nepůjde nainstalovat. Podle našich zkušeností se problém vyskytuje u kancelářského balíku z webu Go-oo.org. Ten mají mnohé linuxové distribuce ve svých repozitářích. U OpenOffice.org z Oracle nebo LibreOffice problém nenastává.

Po nainštalovaní rozšírenia sa do prostredia OpenOffice.org Writer pridá šesť panelov nástrojov: JP Formátovanie dokumentu, JP Nastavenie rozostupov znakov, JP Formátovanie medzier, JP Odseky, JP Typografické spojovníky a JP Nezalomiteľné medzery ON/OFF Line. Zároveň sa do hlavného menu pridá položka Typografia, ktorá obsahuje rovnomenné podmenu s položkami, ktoré zodpovedajú tlačidlám uvedených panelov nástrojov. Menu navyše obsahuje tento návod (v slovenčine), ktorý sa zobrazí v PDF formáte (prípadný preklad do iných jazykov je vítaný a rozšírenie je pripravené na to, aby ich zobrazilo v príslušnej jazykovej lokalizácii). Pravdaže, ako obvykle, rozšírenie je jazykovo lokalizované do slovenčiny, češtiny a angličtiny.

Formátovanie dokumentu

Panel nástrojov „JP Formátovanie“Panel nástrojov „JP Formátovanie“

Prvý panel nástrojov obsahuje dve funkcie Nastav a vyber profil formátovania a Formátuj dokument. Tieto dve funkcie môžeme označiť za srdce rozšírenia, pretože v sebe ukrývajú jeho hlavné možnosti.

Práca s profilmi

Pomocou voľby Nastav a vyber profil formátovania nastavujete, čo a ako sa má v dokumente automaticky opravovať. Pretože možností nastavení je veľa a pri rôznej práci požadujete rôzne parametre, ako prvé sa zobrazí okno Profily pre formátovanie dokumentov, kde po inštalácii nájdete dva prednastavené profily – Default a Dvojznakove. Ako sú nastavené, to už necháme na vaše preskúmanie.

Pracovné okno „Profily pre formátovanie dokumentov“Pracovné okno „Profily pre formátovanie dokumentov“

V tomto pracovnom okne si v okne Nový profil môžete zadefinovať nové názvy profilov, ktoré do zoznamu vkladáte cez tlačidlo Pridaj. Zoznam sa zobrazuje v ľavej časti a je abecedne usporiadaný. Pri pridávaní sa kontroluje, či ste názov zadali a, samozrejme, musí byť jednoznačný (veľkosť písmen nerozhoduje).

Následne, po výbere v rolovacom zozname, môžete ľubovoľný profil cez tlačidlo Zmeň upravovať alebo pomocou tlačidla Vymaž zmazať. Pravdaže, rozšírenie sa opýta, či profil chcete naozaj vymazať, pričom profil Default nie je možné vymazať vôbec.

Okrem toho môžete všetky profily pomocou tlačidla Export exportovať do vami vybraného adresára a, naopak, pomocou tlačidla Import môžete profily importovať. Upozorňujeme, že pri importe sa pridajú nielen nové profily, ale tie, ktoré už máte definované, sa prepíšu importovanými údajmi. O ukončení exportu a importu ste informovaní výpismi.

Výber adresára pre export alebo import profilovVýber adresára pre export alebo import profilov

Vlastný profil, ktorý chcete následne použiť pre formátovanie nakoniec vyberáte cez tlačidlo Vyber.

Zmena profilu

Po výbere funkcie zmeny profilu sa otvorí okno Formátovanie dokumentu, kde si môžete nastaviť, čo všetko chcete pri typografickej úprave textu urobiť. Nastavenia sú rozdelené do piatich logických celkov – Náhrada zalomiteľných medzier za nezalomiteľné, Odstrániť, Vložiť, Špeciálne náhrady a Špeciálne formátovanie. Ešte upozorňujeme, že pri vytváraní nového profilu sa do neho skopírujú nastavenia profilu Default, ktoré následne modifikujete.

 

Pracovné okno „Formátovanie dokumentov“Pracovné okno „Formátovanie dokumentov“

Náhrada zalomiteľných medzier za nezalomiteľné

V týchto nastaveniach určujete, kde všade má rozšírenie nahradiť zalomiteľné medzery za nezalomiteľné, pričom si môžete nastaviť, či sa bude vkladať znak NBSP (nezalomiteľná medzera), alebo Word Joiner (môžeme ho nazvať aj ako pružná nezalomiteľná medzera).

Ako prvá možnosť je náhrada za predložkami, spojkami, akademickými titulmi a pod. Vlastné reťazce, pri ktorých má dochádzať k náhrade, definujete cez tlačidlo Nastav. Po jeho stlačení sa otvorí okno Nastav NBSP, ktoré je rozdelené na sedem častí. V políčku Jazyk nastavujete, pre ktorý jazyk chcete tieto reťazce definovať (pri otvorení sa táto položka automaticky nastaví na aktuálny jazyk dokumentu).

V šiestich ďalších políčkach následne definujete reťazce, pri ktorých chcete, aby sa automaticky zamenili zalomiteľné medzery za nezalomiteľné. Vstupné polia sú rozdelené do dvoch stĺpcov podľa toho, či chcete, aby sa medzera zamieňala pred alebo za definovaným reťazcom.

Definovanie slovenských reťazcov pre vkladanie nezalomiteľných medzierDefinovanie slovenských reťazcov pre vkladanie nezalomiteľných medzier

Následne v každom z nich nájdete tri možnosti definície – s testom veľkosti písma (v tomto prípade sa pri hľadaní reťazca rozoznáva veľkosť písmen), bez testu veľkosti písma (pri hľadaní sa nerozoznáva veľkosť písmen) a s opravou veľkosti písma. Poslednú možnosť využijete napr. pri akademických tituloch, kde vám okrem toho, že sa pred alebo zaň vloží nezalomiteľná medzera tento opraví aj do správneho tvaru bez ohľadu na to, ako bol napísaný.

Vlastné reťazce v príslušných definíciách oddeľujte od seba výhradne medzerou, inak rozšírenie nerozozná jednotlivé reťazce medzi sebou!

 

Nastavenie ďalšieho jazyka pre definíciu reťazcovNastavenie ďalšieho jazyka pre definíciu reťazcov

Po zadaní reťazcov tieto uložíte pomocou voľby Nastav. Následne môžete v políčku Jazyk zadať ďalší jazyk, pre ktorý chcete definovať reťazce a takto môžete pokračovať v práci pre všetky jazyky, ktoré pri písaní dokumentov používate. Prácu s definíciou nakoniec ukončíte pomocou tlačidla Zruš. Pozor, ak stlačíte toto tlačidlo bez uloženia pomocou tlačidla Nastav, vložené reťazce sa neuložia!

Definovanie merných jednotiekDefinovanie merných jednotiek

Ako druhú možnosť nájdete v tejto skupine náhradu zalomiteľných medzier za nezalomiteľné medzi číslami a mernými jednotkami. Vlastné merné jednotky nastavujete pomocou tlačidla Nastav, pričom sa podobne ako predložky či spojky oddeľujú medzerami. Zoznam je iba jeden pre všetky jazyky a merné jednotky je potrebné zadať presne tak, ako sa píšu, pretože pri ich hľadaní sa rozoznáva veľkosť písmen.

Tretia možnosť ohľadne nezalomiteľných medzier sa týka čísiel – ak ju nastavíte, bude rozšírenie vkladať medzery medzi čísla, v ktorých oddelíte rády medzerami, v telefónnych číslach, dátumoch a pod.

Ako posledná možnosť nastavenia je nastavenie zámeny znakov Word Joiner za NBSP na konci riadku. Táto možnosť je pridaná z toho dôvodu, že OpenOffice.org pri znakoch Word Joiner nie vždy správne zalomí text a v týchto prípadoch je ho potrebné na konci riadkov zameniť za znak NBSP.

Odstrániť

Ako naznačuje názov, v tejto časti nájdete možnosti ohľadne odstránenia nadbytočných znakov – konkrétne medzier (medzi ne sú počítané zalomiteľné medzery, nezalomiteľné medzery a tabelátory – pozor, nie znaky Word Joiner) a prázdnych odsekov.

Medzi možnosťami pri medzerách nájdete odstránenie viacnásobných (aj kombinácií rôznych typov) medzier, nezalomiteľných medzier a tabelátorov), odstránenie nadbytočných medzier na začiatku či konci odseku, medzi zátvorkami (okrúhlymi, hranatými aj zloženými) a textom, úvodzovkami (obyčajnými, jednoduchými a francúzskymi) a textom, textom a interpunkčnými znamienkami (bodka, dvojbodka, čiarka, bodkočiarka, otáznik, výkričník) a pred znakom výpustky („trojbodky“).

Vložiť

V tejto časti nastavujete možnosti vloženia chýbajúcich medzier medzi bodku, otáznik, výkričník, dvojbodku) a text; medzi čiarku, bodkočiarku, výpustku a text; vloženie nezalomiteľnej medzery za znak prvej bodky v skratkách typu o. i. (vloží nezalomiteľnú medzeru) alebo o. i. (nahradí zalomiteľnú medzeru za nezalomiteľnú); vloženie nezalomiteľnej medzery pred znak výpustky. Samozrejme, rozšírenie rozoznáva napr. desatinnú čiarku, takže nevloží medzeru tam, kde nemá.

Špeciálne náhrady

Špeciálne náhrady sú rozdelené do viacerých častí. V prvej nastavujete, ako sa má rozšírenie správať pri znaku výpustky – môže ponechať tri bodky, ktoré idú za sebou, aj znaky výpustky bez zmeny; môže zameniť tri bodky za výpustku alebo naopak, zameniť znaky výpustky za tri bodky.

V druhej časti nastavujete, či má alebo nemá rozšírenie testovať (zamieňať) zliatky (ligatúry). V prípade, že zvolíte, že ich má zamieňať, cez tlačidlo Nastav môžete nastaviť, ako sa má správať pri 44 možnostiach zliatkov – nastavenia sú rovnaké ako pri výpustke – rozšírenie nebude príslušný zliatok či kombináciu znakov testovať, môže znaky zameniť za zliatok alebo naopak, môže zliatok zameniť na kombináciu znakov. Upozorňujeme, že máloktoré písmo má zadefinované všetky možnosti zliatkov, z tých, ktoré ich poznajú všetky môžeme uviesť napr. písmo Linux Libertine. Aby sa nastavené zámeny zapamätali, musíte definíciu zliatkov nakoniec stlačiť tlačidlo Nastav.

Hlavne pri vkladaní zdrojových textov programov požadujete, aby sa medzery, ktorými na začiatku riadku opticky formátujete text, nevymazali. Na tento účel je v tejto časti prístupné nastavenie SP za NBSP na zač. odseku (NBSP na zač. odseku sa nebudú mazať!), pomocou ktorého dosiahnete, že sa všetky zalomiteľné medzery na začiatku odseku zamenia za znak NBSP a tento sa nebude mazať bez ohľadu na to, ako máte nastavený parameter v časti mazania medzier na začiatku odseku.

Ako posledná možnosť špeciálnej zámeny je náhrada obyčajného spojovníka spojovníkom typografickým. Pre tých, ktorí nevedia, o čo sa jedná, pripomíname, že spojovník v slovách typu Frýdek-Místek, ktorý sa ocitne na konci riadku, sa má zopakovať aj na začiatku riadku nového – a to je typografický spojovník.

Špeciálne formátovanie

Pokiaľ text, ktorý typograficky opravujete, obsahuje slová, v ktorých nechcete vkladať medzery za niektoré znaky bodiek, výkričníkov a otáznikov (napr. v názve OpenOffice. org alebo v hypertextových odkazoch), môžete použiť špeciálne formátovanie. Aby ste využili tieto možnosti, musíte pri písaní dokumentu tieto znaky najprv zdvojiť (napr. OpenOffice..org). Následne, zaškrtnutím voľby Vlož Word Joiner za.!?, sa nahradí druhý znak z tejto dvojice znakom Word Joiner a pri vkladaní medzier sa medzera nevloží.

 

Pracovné okno pre definovanie zliatkovPracovné okno pre definovanie zliatkov

Pri internetových odkazoch, pokiaľ ich chcete mať „klikateľné“, sa však tento znak exportuje napr. do PDF dokumentu, čím sa stáva nepoužiteľný. Preto v tejto časti nájdete aj nastavenie Odstráň Word Joiner za.!?, pomocou ktorého sa na konci formátovania predtým vložené znaky Word Joiner odstránia. Samozrejme, pri tomto sa predpokladá, že v texte už následne nebudete vkladať chýbajúce medzery za interpunkčné znamienka.

Na záver nastavení profilu ukončíte prácu stlačením tlačidla Nastav. Upozorňujeme, že vnútorné nastavenia (reťazce pre nezalomiteľné medzery, merné jednotky, zliatky) sa ukladajú nezávisle bez ohľadu na to, či potvrdíte alebo zrušíte uloženie ostatných nastavení profilu.

Spustenie formátovania dokumentu

Vlastné formátovanie dokumentu po výbere profilu spúšťate cez voľbu Formátuj dokument. Pokiaľ nevyberiete žiaden profil v okne Profily pre formátovanie dokumentov (napr. ihneď po spustení OpenOffice.org, štandardne sa použije profil Default), v opačnom prípade sa použije posledne zvolený profil. Všetky zmeny sú robené automaticky a po ich skončení ste informovaní o celkovom počte prevedených zmien.

V prípade, že ste si zvolili možnosť zámeny nesprávnych znakov Word Joiner za NBSP na konci riadku, pri tejto zámene roluje text a zobrazuje sa okno s priebehom spracovania.

Odseky

Panel nástrojov „JP Odseky“Panel nástrojov „JP Odseky“

Panel nástrojov Odseky obsahuje štyri funkcie – Vymaž prázdne odseky, Vlož prázdne odseky, Zameň odseky za zalomenie riadku a Zameň zalomenie riadku za odseky. Ich význam je zreteľný s ich názvov – pomocou funkcie Vymaž prázdne odseky vymažete všetky prázdne odseky v celom dokumente.

Pomocou funkcie Vlož prázdne odseky vložíte prázdne odseky medzi v označenej časti. Pozor, táto funkcia zmení štýl odsekov podľa posledného, ktorý je označený.

Upozornenie, že sa zmení formát odsekuUpozornenie, že sa zmení formát odseku

Funkcia Zameň odseky za zalomenie riadku zamení v označených odsekoch ich štandardné zakončenie za zalomenie riadku (vyžadujú si to napr. publikačné systémy na internete). Pozor, aj táto funkcia zmení štýl odsekov podľa posledného, ktorý je označený.

Posledná funkcia Zameň zalomenie riadku za odseky zamení v celom dokumente zalomenia riadkov za štandardne zakončené odseky.

Nastavenie rozostupov znakov

Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov znakov“Panel nástrojov „JP Nastavenie rozostupov znakov“

Táto časť je totožná s rozšírením JP Rozostupy znakov, ktoré sme vám už priniesli, a preto, pokiaľ si nainštalujete rozšírenie JP Typografia, môžete predchádzajúce odinštalovať (ich paralelné použitie sa však nevylučuje).

Táto časť rozšírenia poskytuje tri funkcie – Nastavenie rozostupu a šírky znakov, Nastavenie odsekov a Zámena medzier a spojovníkov. Tieto funkcie otvárajú rovnomenné pracovné okná, ktoré môžete mať otvorené počas práce s textom, takže nastavovanie je primerane pohodlné. Vlastné ukončenie práce sa nakoniec robí cez tlačidlá Koniec, ostatné tlačidlá v pracovných oknách sú určené pre nastavovanie.

Nastavenie rozostupu a šírky znakov

Pracovné okno pre nastavenie rozostupu a šírky znakovPracovné okno pre nastavenie rozostupu a šírky znakov

Pomocou pracovného okna Nastavenie rozostupu a šírky znakov osobitne nastavujete dva parametre – rozostup (kerning) a šírku znakov pre aktuálne označený text. Pri otvorení pracovného okna sa v ňom nastavia hodnoty podľa prvého znaku označeného textu. Nastavovanie môžete urobiť pre všetky znaky výberu, pre všetky zalomiteľné alebo nezalomiteľné medzery alebo pre zadaný reťazec (pri jeho hľadaní sa rozoznáva veľkosť písma). V prípade šírky túto nastavujete buď ako koeficient aktuálnej šírky, alebo priamo.

Nastavenie odsekov

Pracovné okno pre nastavenie odsekovPracovné okno pre nastavenie odsekov

Pomocou pracovného okna Nastavenie odsekov nastavujete riadkovanie, odsadenie odsekov a veľkosť označeného textu. Pri otvorení pracovného okna sa v ňom nastavia hodnoty podľa prvého znaku označeného textu.

Príslušné veľkosti môžete nastavovať podľa štyroch typografických systémov – Pica (Adobe, OO.o) – typografický bod veľký 1/72 palca (0,352778 mm); Pica (TeX) – typografický bod veľký 1/72,27 palca (0,351460 mm); Didot – typografický bod veľký 1/2660 metra (0,375940 mm) a Fournier – typografický bod veľký 1/72 francúzskeho kráľovského palca (0,375972 mm).

V prípade nastavenia riadkovania toto nastavujete percentuálne a to buď podľa veľkosti písma, alebo priamo (v tomto prípade sa riadkovanie 1 nastavuje ako 100%, riadkovanie 1,5 sa nastavuje ako 150% a pod.).

Odsadenie odsekov nastavujete priamo s presnosťou na milimetre – OpenOffice.org umožňuje nastavenie do desiatich centimetrov.

Zámena medzier a spojovníkov

Pracovné okno pre zámeny medzier a spojovníkovPracovné okno pre zámeny medzier a spojovníkov

Pracovné okno Zámena medzier a spojovníkov je určené na rôznu zámenu medzier a typografických spojovníkov medzi sebou. Obsahuje sadu tlačidiel, ktoré sú rozdelené do troch oddielov – V celom dokumente, Vo vybranom texte a Na konci riadku a funkcie, ktoré tlačidlá vykonávajú, sú napísané priamo na nich, takže ich nemusíme bližšie popisovať. Upozorňujeme, že podobne, ako pri formátovaní celého textu, funkcie, ktoré pracujú „na konci riadku“, pri práci rolujú text.

Z dôvodu, že niektoré funkcie sú časovo náročnejšie, môžete si nechať vypisovať priebeh ich spracovania a ukončenie zaškrtnutím políčka Oznamovanie.

Formátovanie medzier

Panel nástrojov „JP Formátovanie medzier“Panel nástrojov „JP Formátovanie medzier“

Panel nástrojov Formátovanie medzier obsahuje tri najčastejšie používané funkcie pre prácu s medzerami. Prvá Zameň NBSP/WJ za zalomiteľné medzery zamení nezalomiteľné medzery (NBSP a kombinácie znakov Word Joiner+zalomiteľná medzera) za zalomiteľné medzery. Druhá – Zameň SP za WJ/NBSP na konci riadku zamení zalomiteľné medzery za jednoznakovými predložkami a spojkami na konci riadku za znak Word Joiner a súčasne opraví nesprávne zalomené znaky Word Joiner za znak NBSP. Tretia – Zameň nesprávne WJ za NBSP na konci riadku opraví nesprávne zalomené znaky Word Joiner za znak NBSP. Vzhľadom na možnú časovú náročnosť posledné dve funkcie zobrazujú okno s priebehom spracovania a, samozrejme, roluje sa pri nich text po obrazovke.

Typografické spojovníky

Panel nástrojov „JP Typografické spojovníky“Panel nástrojov „JP Typografické spojovníky“

Tento panel nástrojov obsahuje dve funkcie, ktoré umožňujú zámenu všetkých spojovníkov v dokumente za typografické a naopak.

Nezalomiteľné medzery ON/OFF Line

Panel nástrojov „Nezalomiteľné medzery ON/OFF Line“Panel nástrojov „Nezalomiteľné medzery ON/OFF Line“

Táto časť je (čiastočne) totožná s rozšírením JP On-line vkladanie NBSP, ktoré sme vám už priniesli. Pokiaľ si nainštalujete rozšírenie JP Typografia odporúčame vám rozšírenie JP On-line vkladanie NBSP odinštalovať, ich paralelné použitie môže viesť ku kolízii.

Panel nástrojov obsahuje dve tlačidlá, pomocou ktorých spúšťate, alebo zastavujete vkladanie nezalomiteľných medzier priamo počas písania textu. Pri svojej práci sú tieto funkcie spojené s práve nastavený profilom formátovania (pokiaľ ste nevybrali žiaden, použije sa profil Default), a pokiaľ profil zmeníte počas práce (či už jeho definíciu alebo nastavíte nový profil), tieto zmeny sa prejavia ihneď aj pri vkladaní textu a pri zmene profilu nemusíte ukončovať vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania textu.

Pre prácu sa z definície profilov využívajú iba reťazce, ktoré zadávate ako reťazce pre náhradu medzier za predložkami, spojkami, akademickými titulmi a pod. Pri náhrade sa vkladá znak NBSP alebo Word Joiner podľa toho, ako to máte nastavené pri týchto reťazcoch v príslušnom profile.

stahnout.png

Dokument pred opravou typografických chýb (niektoré z nich sú vyznačené)Dokument pred opravou typografických chýb (niektoré z nich sú vyznačené)

Dokument po oprave typografických chýb (profil „Dvojznakove“, nastavená zámena za Word Joiner, pri číslach NBSP)Dokument po oprave typografických chýb (profil „Dvojznakove“, nastavená zámena za Word Joiner, pri číslach NBSP)

(Jako ve škole) Průměr: 2.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar bull
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
2. 03. 2011, 15:49:20
Pěkná práce pane Pastierik, chvíli se těmi funkcemi budu prokousávat, ale zdá se, že funkce týkající se odstavců jsou jaksi proházeny a nekorespondují ani s popisky ani s ikonkami:
1. "Vymaž prázdné odstavce" - funkční
2. "Vlož prázdné odstavce" - zamění konce odstavců za zalomení řádků, špatně to vypíše počet přidaných odstavců i když to žádné nepřidá
3. "Zaměň odstavce za zalomení řádků" - tohle nedělá vůbec nic, na konci se vypíše "Zrušeno 0 odstavců"
4. "Zaměň zalomení řádků za odstavce" - funkční
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
2. 03. 2011, 16:12:44
2. Pracuje iba s označeným textom, musíte mať označené aspoň dva odseky, medzi ktoré vloží prázdny odsek. Počet vložených odsekov je počet označených odsekov mínus 1.

3. Pracuje iba s označeným textom (znovu musíte mať označené aspoň dva odseky) a zamení "tvrdý" koniec odseku (Enter) za "zalomenie odseku" (Shift+Enter). Počet zmenených koncov je znovu počet označených odsekov mínus 1. Túto funkciu používam veľmi často, pretože redakčný systém na Inet.sk požaduje takéto zalomenie odsekov a kto by pri písaní neustále stláčal Shift+Enter?
user avatar bull
Odpovědět
Re:Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
2. 03. 2011, 16:29:30
Tak je mi líto, teď jsem to zkusil ještě v OOo 3.3.0 (předtím zkoušeno v LibO 3.3.1) a stále si to dělá něco jiného. Možná je to systémem (linux), možná jazykovým nastavením (čeština), možná erupce na slunci :-)
Pokud ten bug nikdo nepotvrdí, tak večer spáchám video.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
2. 03. 2011, 20:22:13
Mne to funguje vo Win aj v Ubuntu (je to jeden a ten istý program, tieto funkcie používam niekoľko rokov, takže naozaj nerozumiem), používam české OO.o (jazyk naozaj nie je príčina), takže poprosím o zaslanie vzorových súborov (krátkych) na pastierik zavinac inet bodka sk pred úpravou, po úprave s popisom, čo ste robili - najlepšie pre každý "bug" iný súbor.
user avatar bull
Odpovědět
Re:Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
2. 03. 2011, 21:59:41
Funkce ve třech případech nekorespondují s popisem ikonek, lépe už to asi popsat nedokážu.
vytvořil jsem krátké video (27 MiB): http://dl.dropbox.com/u/15832432/jp_typo-video.mp4
1. ikonu "Vymaž prázdné odstavce" jsem nezkoušel protože je funkční, ale 2. a 3. nejsou. 4. ikonka "Zaměň zalomení řádků za odstavce" je ve videu použita, funguje správně
Ještě napadlo, jestli jste třeba neuploadoval nějakou vývojovou verzi rozšíření (tento soubor je z 25.02.2011 10:17), když tedy píšete, že Vám to funguje.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
3. 03. 2011, 07:08:09
Už som prišiel, prečo Vám to nefunguje: v Linuxe, žiaľ, OO.o zobrazuje ako koniec odseku znak LF a ako zalomenie riadku znovu znak LF. Vo Windows zobrazuje ako koniec odseku kombináciu CR+LF a ako zalomenie riadku LF. Spomínané dve funkcie sú momentálne viazané na kontrolu práve týchto kódov znakov a preto, žiaľ, momentálne v Linuxe nebudú pracovať korektne. Prečo to však OO.o takto v Linuxe robí, neviem, staršie verzie OO.o toto nespôsobovali a priznám sa, že som ich teraz špeciálne v Linuxe netestoval). Používam ich niekoľko rokov - a tým myslím naozaj niekoľko rokov, viď moja kniha o programovaní makier pre OO.o, tam sú ich zdrojové kódy uvedené (aj keď v trochu staršej podobe, aká je použitá v rozšírení).

Budem hľadať riešenie, momentálne je to však na dlhšie, nemám myšlienku, ako to urobiť.

Video som nesťahoval, je to na mňa veľké (20 minút sťahovania - u nás máme iba pomalé internetové pripojenie).
user avatar bull
Odpovědět
Re:Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
3. 03. 2011, 15:23:07
připojím pár poznatků z používání windows verze ve wine:
1. ikona: přestože je označen blok textu, tak odstranění prázdných odstavců se provede v celém textu! specialitka: pokud je řádek ukončen zalomením a další řádek je prázdný odstavec, tak tento zůstane - i tato podmínka by se dala vyhledat a odstranit.
2. ikona: v označeném bloku vloží za enter(odstavec) zalomení řádku - tohle je špatně, mělo to vložit další enter(odstavec)
3. ikona: správně převede odstavce na zalomení řádků, ale na závěr vypíše: "Zrušeno xx odstavců", volil bych jinou terminologii, v podstatě jsou odstavce převedeny na zalomení řádku, takže "Převedeno xx odstavců na ..." nebo tak něco. Opět to správně provede jen v označeném bloku textu.
4. ikona: sice správně převádí zalomení řádku na odstavce, ale ignoruje označený blok a úpravu provede v celém textu!
- vycházím tedy z předpokladu, že instalace do wine je stejná jako do windows
- pokud by to bylo možné, ujednoťte prosím funkčnost: u označeného bloku textu se přikláním k úpravám pouze v tomto bloku
- LF ukončování řádků v textových dokumentech je v linuxu standard. Přiznávám, že jsem myslel, že Vaše rozšíření pracuje nějak jinak, třeba s xml tagy. Vždyť i samotné OOo zobrazuje dva rozdílné netisknutelné znaky, tak to musí být nějak rozlišené. pozn.: Díky LF ukončování řádků se při opětovném otevření textu, který obsahoval zalomení řádku, toto převede (narozdíl od windows) na konec odstavce, to jsem netušil :-( V *.txt souborech se však ztrácí všechno formátování, takže je to okrajová záležitost.
- rozšíření ALT-Search od p. Bílka naprosto spolehlivě rozlišuje mezi zalomením řádku "\n" a koncem odstavce "\p" i v linuxu. Nevím jak to řeší, možná vyhledává právě xml tagy v *.odt souboru, které jsou samozřejmě odlišné.
- snad si mé příspěvky neberete osobně, programovat neumím, jedná se jen o formu pomoci nadšeného uživatele OOo
- držím palce a přeji úspěšné vyřešení
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
3. 03. 2011, 15:50:26
To bull: úplne som tieto funkcie prepracoval (teraz je jedno, ako ktorý systém zalamuje konce odsekov) - práve píšem krátku správu a o pár minút bude nová verzia k dispozícii aj na serveri. Samozrejme, teraz som to otestoval aj v Linuxe. Ďakujem za inšpiráciu pre opravu.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
3. 03. 2011, 16:13:41
Nová verzia je uložená, výpisy opravím v ďalšej (ďakujem za podnet), kde pribudnú nové možnosti a funkcie.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
3. 03. 2011, 16:27:28
Ešte k niektorým veciam - mazanie prázdnych odsekov je vec, ako ich hľadá OO.o - je to zámena regulárneho výrazu ^$ za prázdny reťazec - takže ak niečo OO.o nepovažuje za prázdny odsek, tak to nenájde.

Rozšírenie je robené tak, že pracuje s celým dokumentom, iba niektoré veci pracujú aj s označeným textom a tie sú špeciálne uvedené. Je primárne určené pre "jednoklikové" spracovanie celých dokumentov, na kratšie úseky sú potom iba niektoré funkcie (hlavne pre kontroly zalomenia na konci strán a pod.) a rozšírenie TypoJTB, ktoré tak isto používam.

Alt Search má svoju koncepciu výrazov, \p nie je regulárny výraz, ktorý pozná OO.o. Túto časť som však už vyriešil inak, než doteraz.
user avatar bull
Odpovědět
Re:Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
3. 03. 2011, 22:53:21
Jsem rád za pozitivní reakci, ne každý je ochotný přijmout kritiku, byť dobře míněnou. Nyní k nové verzi: ... stále to není ono :-)
tentokrát opravdu kraťoulinké video 988 KiB:
http://dl.dropbox.com/u/15832432/jp_typo-video2.avi

1. ikona: to je ta specialitka o které jsem psal - pokud je prázdný odstavec za zalomeným řádkem, tak se neodstraní. Testujete něco jako \p\p (příp. \p^$) a jeden smažete, ale v tomto případě je to \n\p (příp. \n^$). I když v praxi tento případ asi nenastane, ošetřené by to mohlo být.
2. ikona: tady si nejsem jist, ale spíš je to takhle správně
3. ikona: nepochopil jsem, jak to vyhledává, zcela to ignoruje některé odstavce
4. ikona: bez připomínek

- \p a \n je mi jasný že je to jen grafická interpretace nějakého kódu, uvedl jsem to, abych Vás případně navedl
- jednokliková práce s celým textem Tady bych Vás poprosil, aby jste to ještě přehodnotil. Logické by bylo:
označený blok => úpravy jen v bloku
žádný blok => úpravy v celém dokumentu
(a vše na jeden klik :-))
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
4. 03. 2011, 07:56:43
Ako vidím, vnímate zalomenie riadku za koniec odseku, ale OO.o a ani ja to takto nevnímane - aj preto sa to menuje zalomenie riadku a nie zalomenie odseku. Preto ho v prvom prípade nemôže vymazať.

Pre hľadanie konca odsekov teraz používam metódu (to je zmena, ktorú som urobil), ktorú ponúka jazyk StarOffice Basic - gotoEndOfParagraph. Takže nerobím priamo s kódom, ale používam, to čo ponúka OO.o.

V tretej funkcii je ešte chyba, ďakujem za video, musím doladiť, bude to trochu trvať. Momentálne totiž po zámene konca odseku za zalomenie riadku ide funkcia gotoNextParagraph (znovu štandardná funkcia jazyka StarOffice Basic), a po zámene to vlastne spojí dva odseky do jedného, takže to ešte robí chybu.

Celý dokument/označený text - uff, to je práca na niekoľko mesiacov, nad tým som neuvažoval, na také veci používam TypoJTB.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
4. 03. 2011, 10:30:12
to bull: opravená aj funkcia 3, číslo verzie som nemenil, stiahnite si však nový súbor. Ďakujem za naozaj podnetné pripomienky.
user avatar Mach
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
25. 01. 2013, 17:07:12
Pro pana Pastierika nebo někoho, kdo může pomoci. Z několika důvodů potřebuji používat OO.o 3.2 Portable. Jenže do něj nejde poslední verze tohoto rozšíření nainstalovat. Nenašla by se někde (u vás, na webu) verze starší, funkční v OO.o 3.2? Děkuji.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
26. 01. 2013, 08:32:26
Staré verzie nedržím ani u seba a nie sú ani na webe - nové verzie ukladám cez ftp tak, že staré prepíšem. Ale nevidím dôvod, prečo by nová verzia nešla nainštalovať - v definícii rozšírenia (až na číslo verzie) sa nič nezmenilo, v rozšírení sa iba niečo naprogramovalo, čo nemá s inštaláciou nič spoločné.
user avatar Ivan
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
30. 08. 2013, 10:06:04
Zdravim, pan Pastierik,
nedalo by sa nieco spravit s popisom a definiciami rozsirenia? Chcel som vyuzit auto update v LibreOffice 4.1 a JP Typografia mi oznamila, ze vyzaduje minimalne OpenOffice 4.0. Predpokladam, ze v rozsireni je priamo definovany OpenOffice bez alternativnych balikov na nom zalozenych.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
2. 09. 2013, 09:08:16
http://www.openoffice.cz/novinky/nove-verzie-rozsireni-pre-openoffice-4-0 + diskusia tam.
user avatar NA
Odpovědět
Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
20. 01. 2015, 22:37:04
V měrných jednotkách má být teplota °C, °F, ale K.
0 °C = 32 °F = +273,15 K
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Rozšírenie pre komplexnú typografickú úpravu textov
21. 01. 2015, 10:46:47
Ďakujem za upozornenie, ak budem vydávať novú verziu rozšírenia, tak to tam zmením.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Július Pastierik

Július Pastierik

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz