Programovanie makier v LibreOffice: Funkcia Rnd (2) – vlastná tipovacia hra LOTO

LibreOffice Pokračujeme v práci s funkciou Rnd. Čaká nás lotéria v podaní funkcie Rnd. Vytvoríme si vlastnú tipovaciu súťaž LOTO na základe reálnej predlohy.  

Vlastné LOTO

Každý by mal poznať lotériu s názvom LOTO. Pre zopakovanie, máme uhádnuť 6 čísel. Ako bonus máme ešte jedno dodatkové číslo, Pre dôveryhodnosť, zoberieme si niektoré informácie z tejto stránky, aby to bolo aspoň trošku uveriteľné. Interval hádaných čísel je od 1 do 49. Okrem náhodných čísel potrebujeme pole pre tip čísel od užívateľa a taktiež polia pre vylosované čísla. Rovnako urobíme prvý ťah a druhý ťah. Bude to dosť dobrá fuška niečo také vytvoriť, ale my sa výziev nebojíme

1. príklad: Vlastná hra LOTO

Sub LOTO  REM začiatok procedúry 
    Dim tipPole(1 To 6) As Integer  REM deklarácie premenných 
    Dim lotoPole1(1 To 6) As Integer
    Dim lotoDodatkoveCislo1 As Integer
    Dim lotoPole2(1 To 6) As Integer
    Dim lotoDodatkoveCislo2 As Integer
    Dim vstup As String

    For i = 1 To 6 REM užívateľ zadal svoj tip 
        vstup = InputBox("Zadajte váš " & i & " tip!")
        If IsNull(vstup) Then
            MsgBox "Nič si nezadal!"
            Exit Sub    
        End If
        If Len(Trim(vstup)) = 0 Then
            MsgBox "Nič si nezadal!"
            Exit Sub    
        End If 
        If Int(Trim(vstup)) <= 0 Then
            MsgBox "Zadal si mimo interval lotérie!"
            Exit Sub    
        End If
        If Int(Trim(vstup)) >= 50 Then
            MsgBox "Zadal si mimo interval lotérie!"
            Exit Sub    
        End If 
        tipPole(i) = Int(vstup)
    Next
    
    For i = 1 To 6  REM testujeme či užívateľ nezadal rovnaké čísla 
        For j = 1 To 6
            If tipPole(i) = tipPole(j) Then
                If i <> j Then
                    MsgBox "Tipy majú byť rozdielné!"
                    Exit Sub            
                End If     
            End If
        Next
    Next
    
    
    vstup = ""

    Dim boolPremenna As Boolean
    Dim pocitadlo As Integer 
    boolPremenna = True
    Do
        pocitadlo = 0
        For i = 1 To 6  REM prvý ťah
            lotoPole1(i) = Int((49-1)*Rnd+1)    
        Next
        
        For i = 1 To 6  REM testujeme či sú čísla rozdielne 
            For j = 1 To 6
                If lotoPole1(i) = lotoPole1(j) Then
                    If i <> j Then
                        pocitadlo = pocitadlo + 1            
                    End If     
                End If
            Next
        Next
        
        If pocitadlo = 0 Then
            boolPremenna = False
        End If 
    Loop While boolPremenna = True 
    
    boolPremenna = True
    
    Do
        pocitadlo = 0
        For i = 1 To 6  REM druhý ťah
            lotoPole2(i) = Int((49-1)*Rnd+1)    
        Next
        
        For i = 1 To 6  REM testujeme či sú čísla rozdielne 
            For j = 1 To 6
                If lotoPole2(i) = lotoPole2(j) Then
                    If i <> j Then
                        pocitadlo = pocitadlo + 1            
                    End If     
                End If
            Next
        Next
        
        If pocitadlo = 0 Then
            boolPremenna = False
        End If 
    Loop While boolPremenna = True 
    
    boolPremenna = True
    
    Do
        pocitadlo = 0
        lotoDodatkoveCislo1 = Int((49-1)*Rnd+1) REM prvy ťah dodatkového čísla 
        
        For i = 1 To 6  REM testujeme či sú čísla rozdielne 
            If lotoPole1(i) = lotoDodatkoveCislo1 Then
                pocitadlo = pocitadlo + 1            
            End If     
        Next
        
        If pocitadlo = 0 Then
            boolPremenna = False
        End If 
    Loop While boolPremenna = True 

    boolPremenna = True   
    
    Do
        pocitadlo = 0
        lotoDodatkoveCislo2 = Int((49-1)*Rnd+1) REM druhý ťah dodatkového čísla 
        
        For i = 1 To 6  REM testujeme či sú čísla rozdielne 
            If lotoPole2(i) = lotoDodatkoveCislo2 Then
                pocitadlo = pocitadlo + 1            
            End If     
        Next
        
        If pocitadlo = 0 Then
            boolPremenna = False
        End If 
    Loop While boolPremenna = True 

    Dim pocitadlo1 As Integer    
    pocitadlo1 = 0
    
    For i = 1 To 6   REM konečne sme sa dostali k vyhodnocovaniu 
        For j = 1 To 6
            If tipPole(i) = lotoPole1(j) Then
                pocitadlo1 = pocitadlo1 + 1
            End If
        Next
    Next
    
    Dim pocitadlo2 As Integer
    pocitadlo2 = 0
    
    For i = 1 To 6    
        For j = 1 To 6
            If tipPole(i) = lotoPole2(j) Then
                pocitadlo2 = pocitadlo2 + 1
            End If
        Next
    Next
    
    
    Dim pocitadloDod1 As Integer
    pocitadloDod1 = 0

    For i = 1 To 6  
        If tipPole(i) = lotoDodatkoveCislo1 Then
            pocitadloDod1 = pocitadloDod1 + 1            
        End If     
    Next
    
    Dim pocitadloDod2 As Integer
    pocitadloDod2 = 0
    
    For i = 1 To 6  
        If tipPole(i) = lotoDodatkoveCislo2 Then
            pocitadloDod2 = pocitadloDod2 + 1            
        End If     
    Next
    
    
    Dim retazec1 As String
    retazec1 = "p"
    
    If pocitadlo1 = 6 Then 
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "500 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 6 Then 
        If pocitadloDod1 = 1 Then
            retazec1 = "500 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 5 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then
            retazec1 = "10 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 5 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then        
            retazec1 = "2770,60 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 4 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "29,10 €"
        End If
    End If
        
    If pocitadlo1 = 4 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then
            retazec1 = "29,10 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 3 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then 
            retazec1 = "17,60 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 2 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then 
            retazec1 = "5,50 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 3 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "4,40 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 2 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 1 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then
            retazec1 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 1 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "0 €"
        End If
    End If

    If pocitadlo1 = 0 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then
            retazec1 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 0 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "0 €"
        End If
    End If

    Dim retazec2 As String
    retazec2 = "k"
    
    If pocitadlo2 = 6 Then
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "500 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 6 Then
        If pocitadloDod2 = 1 Then
            retazec2 = "500 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 5 Then
         If pocitadloDod2 = 1 Then
            retazec2 = "5 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 5 Then 
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "250 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 4 Then 
        If pocitadloDod2 = 0 Then    
            retazec2 = "25 €"
        End If
    End If
        
    If pocitadlo2 = 4 Then 
        If pocitadloDod2 = 1 Then    
            retazec2 = "25 €"
        End If
    End If 
    
    If pocitadlo2 = 3 Then
        If pocitadloDod2 = 1 Then 
            retazec2 = "10 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 2 Then
        If pocitadloDod2 = 1 Then 
            retazec2 = "5 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 3 Then 
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "3 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 2 Then
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 1 Then
        If pocitadloDod2 = 1 Then
            retazec2 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 1 Then
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "0 €"
        End If
    End If

    If pocitadlo2 = 0 Then
        If pocitadloDod2 = 1 Then
            retazec2 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 0 Then
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "0 €"
        End If
    End If
    
    REM a nakoniec vyvrcholenie programu
    
    MsgBox "Deň žrebovania: 27.08.2017" & Chr(10) & "Váš tip: " & tipPole(1) & " " & tipPole(2) & " " & tipPole(3) & " " & tipPole(4) & " " & tipPole(5) & " " & tipPole(6) & " " & Chr(10) & "1. ťah: " & lotoPole1(1) & " " & lotoPole1(2) & " " & lotoPole1(3) & " " & lotoPole1(4) & " " & lotoPole1(5) & " " & lotoPole1(6) & Chr(10) & "A dodatkové číslo k 1. ťahu: " & lotoDodatkoveCislo1 & Chr(10) & "2. ťah: " & lotoPole2(1) & " " & lotoPole2(2) & " " & lotoPole2(3) & " " & lotoPole2(4) & " " & lotoPole2(5) & " " & lotoPole2(6) & Chr(10) & "A dodatkové číslo k 2. ťahu: " & lotoDodatkoveCislo2 & Chr(10) & Chr(10) & "V 1. ťahu ste uhadli " & pocitadlo1 & " čísla a " & pocitadloDod1 & " dodatkových čísel a vyhrávate " & retazec1 & "!" & Chr(10) & "V 2. ťahu ste uhadli " & pocitadlo2 & " čísla a " & pocitadloDod2 & " dodatkových čísel a vyhrávate " & retazec2 & "!"

End Sub  REM koniec procedúry

1.tip od užívateľa 1.tip od užívateľa

2.tip od užívateľa a tak to pokračuje ďalej 2.tip od užívateľa a tak to pokračuje ďalej

Výsledok činností makra Výsledok činností makra

Rozbor makra:

Nezľaknite sa, že makro je dlhé. Pritom na jeho zvládnutie postačí ovládať dobre polia a vnorené cykly. Keď pri tomto programe sa nenaučíte základy programovania makier, tak asi už nikdy :).

Takže, vytvorili sme si program, ktorý nám manažuje tipovaciu hru LOTO. Mojím cieľom nebolo propagovať hazardné hry, bože chráň :), ale precvičiť funkciu Rnd a zároveň aj programátorskú zručnosť. Tipovacie hry sú stelesnením náhody a matematickej štatistiky, čiže uplatnenie funkcie Rnd je tam viac než vhodné. Samotný program môže mať chybičky, ale základná kostra tipovacej súťaže LOTO by mala fungovať.

Nabudúce si dokončíme príklady s Rnd a sľubujem, už nebudú také dlhé.(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 3
 

Komentáře

user avatar neutr
Odpovědět
Programovanie makier v LibreOffice: Funkcia Rnd (2) – vlastná tipovacia hra LOTO
31. 08. 2017, 09:10:56
Celkem zajímavý příspěvek. To je správně - příklady mají být motivační a pro kombinatoriku je hazard typickou aplikací snad už od starověku. Relativně moderní kombinatorika byla postupně definována od 16-19 století kdy dostaly například název kombinace a tím také celá disciplína.

Píšu to proto, že kombinatoriku mám už 40 let jako koníčka. nejsem doma a tak jsem si to nemohl spustit jako kód, ale komentoval bych hned několik věcných nedostatků.

- Zadávání čísel postačuje jedinou podmínkou ve Val(InputBox())
-------------------
Cyklus začátek
Endes:
IF císlo > 0 AND cislo < 50 Then
..zápis jako proměnné číslo X
Else
GoTo Endes
End If
Cyklus konec
-------------------
To znamená že v případě chyby se provede skok tak aby se volba opakovala bez inkrementace. (Může tam být dotaz zda uživatel nechce proces ukončit). Prémiové číslo může být vyhodnoceno například jako poslední 7. tipované číslo ap.


- Shodnost čísel se testuje cyklem pro dvojice (kombinace dvojic) :
-------------------
For i = 1 To 5
For j = i+1 To 6
...porovnání + případný návrat
Next j
Next i
-------------------
Protože Váš cyklus vyhodnocuje variace s opakováním tak nutně musí dojít k porovnávání stejných čísel - měla by vzniknout chyba. V případě variací s opakováním je to chyba na každém čísle.
-------------------
For i = 1 To 6
For j = 1 To 6
...porovnání
next j
Next i
-------------------
- Vyhodnocení tahu by mělo být v jiném makru nežli zadání čísel a jejich následné vyhodnocení podle tahu - je to asynchronní časová následnost.
user avatar Eduard Boldižár
Odpovědět
Re:Programovanie makier v LibreOffice: Funkcia Rnd (2) – vlastná tipovacia hra LOTO
31. 08. 2017, 11:20:31
Áno, uznavám že algoritmus ktorým generujem náhodné čísla pre LOTO, nie je najlepší ani zďaleka. Pretože viac krát bude musieť vygenerovať čísla, aby neboli rozdielne. Našťastie, procesory sú dnes tak výkonné, že prodlevu 1-2 sekundy spracovania celého programu nie je nič tragické :) Vďaka za názor
user avatar Eduard Boldižár
Odpovědět
Re:Re:Programovanie makier v LibreOffice: Funkcia Rnd (2) – vlastná tipovacia hra LOTO
31. 08. 2017, 11:22:14
Jaj som sa pomýlil :) edit minulého komentára: Pretože viac krát bude musieť vygenerovať čísla, aby neboli rovnaké.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Re:Re:Programovanie makier v LibreOffice: Funkcia Rnd (2) – vlastná tipovacia hra LOTO
31. 08. 2017, 18:05:12
Už jsem doma a mohl bych to otestovat a opravit. Mám podobných věcí opravdu hodně. V celku to není špatně jen tam schází právě ošetření případů kdy vznikne nějaká chyba.

Pro běžného uživatele dodám, že generátory náhodných čísel je celá věda a dost se o tom mlčí - tedy o principu generátoru. Těch principů je více a jsou různě "dobré". Mlčí se o tom podobně jako o šifrách protože generátory náhodných nebo pseudonáhodných čísel se používají například pro číslování losů a podobně. Tedy všude kde má být zaručena náhoda. Ve skutečnosti je za vším algoritmus a jeho postup se musí tajit aby nešlo získat výhodu (například šifrovací klíč).

Ale i generátory náhodných a pseudonáhodných čísel je kombinatorika. Takže si troufám tvrdit že o těch záležitostech vím dost - více nežli běžný programátor. Eda dělá dobrou práci a i když já vidím nedostatky, tak musím ocenit celý obsah. Účelu výuky to slouží dobře i s těmi chybičkami.
user avatar Eduard Boldižár
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Programovanie makier v LibreOffice: Funkcia Rnd (2) – vlastná tipovacia hra LOTO
31. 08. 2017, 23:43:10
Vďaka za podporu. Mám v pláne sa ešte k programu vrátiť, ale nie v budúcom článku ale po ňom. Chcem vysvetliť jeden triediaci algoritmus a tento príklad je skvelý, kde ho môžem demonštrovať. Program už upravím tak, aby stále negeneroval nové čísla pri chybe, ale rovno kontroloval či nie je chyba pri vytvorení náhodného čísla. Samozrejme rád prijmem rady a postrehy ako to vylepšiť ;)

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Eduard Boldižár

Eduard Boldižár

Som redaktorom stránky astrotech.cz. Mám 24 rokov. Čas trávim v IT škole. Medzi moje záľuby patrí astronómia, sci-fi literatúra a programovanie.

 
 
 
woo jaw demo hz